Siltumpunkti ēkās

Ēkas siltumapgādes shēma

Ēkas individuālais siltumpunkts ir iekārtu komplekss ēkā, kas saņem centralizēto siltumapgādi. Siltumpunktā ir iekārtas, kas paredzētas siltuma sadalei starp patērētājiem.

Siltumpunkta un siltumanesēja parametru pareiza regulēšana ļauj optimizēt izdevumus ēkas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai un pagarināt iekārtu kalpošanas ilgumu. Ievērojot Jūsu izvēlēto siltumapgādes grafiku, Jūs ieekonomēsiet maksājumus par izmantoto siltumaenerģiju.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 23.11.punktu (no 21.10.2008.) viens no Lietotāja pienākumiem ir „nepārsniegt siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūru”. Saskaņā ar minēto noteikumu 42.punktu Piegādātājs ”ir tiesīgs iekasēt kompensāciju par atpakaļgaitas siltumnesēja temperatūras paaugstināšanu vairāk par trim grādiem pēc Celsija salīdzinājumā ar līgumā noteikto temperatūras grafiku."

Automātiskie ISP :
 1. Ļauj automātiski un kvalitatīvi regulēt ēku apkures sistēmas, nodrošināt telpās optimālu, iedzīvotāju izvēlētu temperatūru.

 2. Jebkurā diennakts laikā iespējams sagatavot karsto ūdeni 50-55 grādu temperatūrā neatkarīgi no tā patēriņa.

 3. Iespējams ieregulēt nepieciešamo apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – diennaktij (piemēram, naktī samazināt karstā ūdens temperatūru vai par dažiem grādiem pazemināt telpu apsildīšanas temperatūru).

 4. Ir drošāki ekspluatācijā, jo ēkas apkures sistēma strādā ar spiedienu līdz 6 bāri.

 5. Samērīgi uzturēšanas izdevumi.

 6. Automātiski tiek nodrošināts ekonomisks un vienmērīgs apkures režīms atkarībā no āra gaisa temperatūras visā apkures sezonā.

 7. Nodrošina patērētās siltumenerģijas precīzu uzskaiti.

Siltummezglā ir sensori, kas regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no ārgaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītajiem parametriem. Piemēram, ja ārā būs sals un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulle grādiem, siltumenerģijas patēriņš ēkā būs lielāks. Ja ārā būs silts, siltumenerģijas patēriņš samazināsies. Bet, ja temperatūra būs virs, piemēram, 12 grādiem pēc celsija, tad siltumpunkts izslēgsies vispār.

Siltuminženieri norāda, ka dienā, kad gaisa temperatūra ir augstāka, radiatori var būt tikai remdeni, bet naktī, kad kļūst vēsāks, siltumpunkts palielinās siltumenerģijas padevi.

Individuālais siltumpunkts ir visas dzīvojamās ēkas inženierkomunikācija, kura atrodas ēkas iekšienē un to izmanto vienīgi šīs ēkas apgādei ar siltumenerģiju, un tās apkalpošanas un remonta izdevumi ir jāsedz visiem dzīvojamās ēkas īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa platībai. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir atslēgta apkure vai patērētās siltumenerģijas aprēķināšanai tiek pielietots koeficients, dzīvokļa īpašniekiem ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar individuālo siltumpunktu uzturēšanu. Tā kā individuālā siltumpunkta uzturēšanas izdevumi ir uzņēmuma pastāvīgie izdevumi, kas nav atkarīgi no piegādātās siltumenerģijas apjoma, maksa par individuālā siltumpunkta uzturēšanu ir noteikta kā konstants ikmēneša maksājums visa gada garumā. Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta uzturēšanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā.

Individuālā siltumpunkta apkalpošana un remonts

Lielai daļai iedzīvotāju ir radies maldīgs priekšstats - ja jau mājā ir ierīkots siltumpunkts, tad tas darbosies pats par sevi bez īpašām rūpēm.  Lai pareizi apkalpotu siltumpunktu, speciālistam jābūt ļoti zinošam siltuma automātikas jomā, tāpēc diezin vai to izdosies apkalpot pašu spēkiem, ja vien ēkas saimniekiem nav inženiertehniskās izglītības.

Lai sistēma darbotos ekonomiski un telpās būtu komfortabls mikroklimats, siltumpunkts ir jāieregulē. Ieregulēšanu veic ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un āra gaisa temperatūru. Ieregulēšana notiek katrai mājai individuāli, ņemot vērā, vai ēkai ir nomainīti logi vai tā ir siltināta, kādā stāvoklī ir apkures sistēma un kādas ir iedzīvotāju vēlmes.

Tāpat ISP apkopes reizēs jāseko līdzi siltumpunkta mehānismu stāvoklim, jāpārbauda, vai nav radušies kādi defekti. Siltummezgla iekārtas ir dārgas, tāpēc ir lietderīgi to kalpošanas laiku maksimāli pagarināt.

Viens no sarežģītākajiem un nozīmīgākajiem elementiem ir siltummainis. Siltummaiņa kalpošanas kvalitāti tiešā veidā ietekmē ūdens kvalitāte. Atsevišķās pilsētās katru gadu pirms apkures sezonas, dažviet pat trīs reizes gadā, veic siltummaiņa skalošanu. Par nepieciešamību skalot siltummaini liecina divi parametri:

 • siltummainis nevar nodrošināt ieregulēto slodzi;

 • monometri norāda, ka ir pārsniegta iekārtai noteiktā pretestība.

Ja apkures sistēmas iekārtas un iekārtas siltumpunktos ir vecākas par 20 gadiem, tuvāko 5 gadu laikā tās būtu jānomaina. Moderna apkures sistēma ir uzticama un precīzi regulējama, kas nodrošina no āra laika apstākļiem neatkarīgu un nemainīgu istabas temperatūru.

Siltumpunktu iekārtu nomaiņas nepieciešamību nosaka iekārtu kalpošanas laiks un siltuma patēriņa mērīšanas iespējas. Īpašuma uzturēšanas ieteikumi iesaka noteikt iekārtu stāvokli un to modernizācijas nepieciešamību.

Siltumpunktu iekārtas vēlams nomainīt, jo tas dos iespēju ietaupīt un palielinās iekārtu drošību un kvalitatīvu darbību.

Siltumpunktu iekārtu nomiņa nepieciešama, ja:

 • Ja zaļi krāsotais tehniskais ūdens nonāk apkures vai karstā ūdens sistēmā, kas norāda uz sūcēm;

 • Ja ievērojami pieaug apkurei nepieciešamais siltuma daudzums;

 • Ja apsildes ūdens cirkulējot caur siltummaiņiem pārlieku daudz atdziest.

Neesat apkures iekārtu eksperts?

Ja Jūs atjaunojat ēkas apkures sistēmu, mēs piedāvājam palīdzību apkures sistēmas iekārtu– siltummaiņu, ventiļu, izplešanās trauku, noregulēšanā.

Šajos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar sava nama pārvaldnieku, vai ar Fortum klientu apkalpošanas centru.