Stratēģija

Ar mūsu stratēģiju mēs veidojam tīrāku pasauli.
Mūsu vīzija: Par tīrāku pasauli.
Mūsu misija ir iesaistīt mūsu klientus un sabiedrību, lai kopīgi veidotu tīrāku pasauli. Mūsu uzdevums ir paātrināt šīs pārmaiņas, pārveidojot energoapgādi, uzlabojot resursu efektivitāti un piedāvājot viedus risinājumus. Tā mēs nodrošinām izcilu akciju vērtību.

Stratēģija

Pārmaiņas tur, kur tās nepieciešamas

Pārmaiņas tur, kur tās nepieciešamas — arvien sarežģītākos enerģētikas nozares apstākļos
Ir grūti paredzēt, kā turpmāk attīstīsies elektroenerģijas tirgi, tehnoloģijas un regulēšanas vide. Nākotne ir neskaidrāka, bet attīstība - straujāka nekā jebkad agrāk. Tajā pašā laikā nenoteiktība var sniegt mums jaunas biznesa iespējas. Dekarbonizācija ir mūsu gēnos un nākotne paredz pieaugošas prasības pēc enerģijas ar zemu CO2 saturu, jo mums jāaizstāj fosilā degviela transporta, ražošanas, apkures un dzesēšanas nozarēs. Mēs paredzam, ka 20. gadsimta 20-tie gadi kļūs par elektroenerģijas desmitgadi.
Nākotnē mums jāspēj viedi virzīt pārmaiņas tur, kur tās ir visbūtiskākās - cīnīties pret klimata pārmaiņām, pastāvīgi uzlabot mūsu darbības izcilību, nodrošināt vērtības radīšanu no veiktajām apjomīgajām investīcijām, nodrošināt fokusētu izaugsmi — gan pašreizējā darbībā, gan jaunajās biznesa iespējās.
 

Fortum stratēģiskās prioritātes nākamajai elektroenerģijas desmitgadei

Fortum stratēģija

Mums ir lieliskas pozīcijas šajā enerģētikas nozares pārejas periodā uz pasauli, kas ir brīva no oglekļa izmešiem. Mūsu stratēģiskās prioritātes nākamajiem gadiem ir vērstas uz esošās darbības konkurētspēju un fokusētu izaugsmi.

1. Nodrošināt izcilu darbību un palielināt elastību

  • Nodrošināt izcilus rezultātus
  • Koncentrēties uz naudas plūsmu un bilances efektīvu izmantošanu

2. Nodrošināt vērtības radīšanu no investīcijām un piedāvājuma optimizācijas

  • Palielināt vērtību akcionāriem no Uniper iegādes
  • Optimizēt portfeli atbilstīgi mainīgajai uzņēmējdarbības videi

3. Vadīt mērķtiecīgu izaugsmi elektroenerģijas vērtību ķēdē

  • Palielināt no CO2 brīvas enerģijas ražošanu
  • Izstrādāt piedāvājumus un risinājumus klientiem ar pievienoto vērtību

4. Strādāt pie nozīmīgām, jaunām biznesa iespējām

  • Izveidot jaunu, apjomīgu peļņas devēju, kas nebūtu atkarīgs no elektrības cenām
  • Attīstīties, izmantojot rūpniecisko loģiku un sinerģiju ar esošajiem biznesiem un kompetencēm