IVN Ziņojums un pielikumi

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

PAZIŅOJUMS

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā Ierosinātāja darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (turpmāk - NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK (~ 30 tūkstoši tonnas/gadā), saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh enerģijas.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV-1002, tālr. 29262049, liga@enviro.lv.

Iepazīties ar IVN Ziņojumu

Sniedzot atbildi uz Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 11.novembra vēstules Nr. 2-16/8418 jautājumu, esam sagatavojuši papildinājumus ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 11. pielikumam Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem : atbildi uz jautājumu un pievienojuši Jelgavas pilsētas domes vēstules kopiju.

Papildinājumi IVN Ziņojumam nosūtīti Vides pārraudzības valsts birojam.

Ar papildinājumiem IVN Ziņojuma 11.pielikumam var iepazīties šeit.

 

IVN Ziņojuma pielikumi Nr.1-10

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

IVN ziņojuma kopsavilkums