SIA "Fortum Jelgava" informācija par projekta īstenošanu

Eiropas Fonfu logo

Projekts:  
"Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā." Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/035.
SIA "Fortum Jelgava" informē, ka, turpinot projekta realizāciju, ir noslēgts būvdarbu līgums un uzsākti, projekta ietvaros plānoto, 10 ēku jaunu individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi. Siltumpunktus plānots nodot ekspluatācijā līdz apkures sezonas sākumam.
Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegts uzstādītais mērķis - samazināt siltumenerģijas zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, un paaugstināt nepārtrauktas siltumenerģijas piegādes kvalitāti un drošību.
Šobrīd tiek apkopota projekta dokumentācija par realizēto projekta daļu: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas TK rekonstrukcija Jelgavā.”, iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā. Saskaņā ar Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku, dokumentācija un maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz līdz 2019. gada 06. septembrim.
Projekts ir apstiprināts darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1.kārta” un 2018. gada 06. jūnijā ir parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā” īstenošanu.
Projekta kopējie izdevumi: 919 667.76 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 760 056.00 EUR un atbalsta summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem - 304 022.40 EUR.