Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Fortum darbību Jelgavā

30. janvārī Eiropas Komisija publicēja ziņojumu, kurā apkopots paveiktais ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu. Tajā pie svarīgākajiem sasniegumiem ES mērķa “Nodrošināt pieejamu, drošu, ilgtspējīgu un modernu enerģiju visiem” atzinīgi novērtēts paveiktais Jelgavā, kur centralizēto siltumapgādi nodrošina enerģētikas uzņēmums Fortum. Uzņēmums ir veicis efektivitātes uzlabojumus centralizētajā siltumapgādes sistēmā, kā arī dažādojis, jeb diversificējis, centralizētajā siltumapgādē izmantojamo kurināmo, pārejot no 100% fosilā energoresursa izmantošanas uz atjaunojamā energoresursa – koksnes šķeldas, izmantošanu, ar kuru tiek nodrošināts līdz pat 80% no centralizētajai siltumapgādei nepieciešamā siltumenerģijas daudzuma. (Ziņojumu atradīsiet http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_en.htm )

Fortum Jelgavā strādā kopš 2008. gada un šobrīd piegādā siltumenerģiju ap 16000 mājsaimniecībām, jeb 420 ēkām un 172 juridiskajiem klientiem, tostarp pašvaldības iestādēm un sabiedriskajām ēkām, kā arī uzņēmējsabiedrībām. 2013. gadā Fortum Jelgavā nodeva ekspluatācijā Latvijā pirmo lielas jaudas biomasas koģenerācijas staciju. Koģenerācijas stacijā saražotā siltumenerģija tiek nodota pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklā, bet elektroenerģija tiek pārdota galvenokārt NordPool spot biržā, kā arī lieliem rūpnieciskajiem klientiem. Līdz ar biomasas koģenerācijas darbības uzsākšanu, pilsētā par 70% samazinājās CO2 izmešu daudzums no siltuma ražošanas procesa, tādejādi dodot ieguldījumu sekmīgā Mēru pakta nosacījumu izpildē - par 20% samazināt CO2 emisijas, par 20% paaugstināt energoefektivitāti.  

Lai nodrošinātu drošu un efektīvu siltumenerģijas piegādi klientiem, Fortum ir veicis regulāru centralizētās siltumapgādes sistēmas modernizāciju un rekonstrukciju, izbūvējot 16 km  siltumtrases un rekonstruējot 6,4 km. Darbu rezultātā ir izdevies samazināt siltuma zudumus trasēs no 23.56% 2005.gadā uz 16%-17% šobrīd. Lai samazinātu projektu izmaksas, Fortum ir aktīvi iesaistījies Eiropas struktūrfondu apguvē, kopumā desmit darbības gadu laikā piesaistot 9,5 miljonus eiro no Eiropas struktūrfondiem. Lai uzlabotu jelgavniekiem sniegto siltumapgādes pakalpojumu, daudzās Jelgavas daudzdzīvokļu mājās ir renovēti un izbūvēti moderni māju individuālie siltumpunkti, kopskaitā 112, kas dod iespēju izvēlēties un uzturēt mājā vēlamo komforta temperatūru apkurei un karstajam ūdenim.