SIA “Fortum Jelgava" informācija par projekta "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā" īstenošanu

 

ES-fondu-logo

2018. gada 06. septembrī.

Projekts: 
"Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā." Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/035.
Projekta realizācijas gaitā ir pabeigtas iepirkumu procedūras un noslēgti līgumi:
• ar SIA „IZOTERMS” par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi;
• ar SIA "LOKŠIRS" par ārējo virszemes un pazemes siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas/optimizācijas būvdarbiem;
• ar SIA  " BRUSTVER-1".par ēku tehnisko koridoru siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbiem.
Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde ir pabeigta 13.07.2018.
Būvuzņēmējs SIA "LOKŠIRS" 06.08.2018. ir uzsācis ārējo pazemes siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas/optimizācijas būvdarbus.
Būvuzņēmējs SIA "BRUSTVER-1” ēku tehnisko koridoru siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbus ir uzsācis 20.08.2018.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz apkures sezonas sākumam.
Turpinās iepirkumu procedūras Rūpnieciski izgatavotu siltumpunktu piegādes un to ierīkošanas būvdarbu iepirkumos. Šobrīd notiek Pretendentu piedāvājumi izvērtēšanas process.
Projekts ir apstiprināts darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1.kārta” un 2018. gada 06. jūnijā ir parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā” īstenošanu.
Projekta kopējie izdevumi: 919 667.76 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 760 056.00 EUR un atbalsta summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem - 304 022.40 EUR.