Sākta projekta realizācija “Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūve Jelgavā”.

Fondu-logo

14.08.2018. ir noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/025 

Projekta mērķis ir iegūt primāro energoresursu ietaupījumu, uzlabojot esošās koģenerācijas stacijas Rūpniecības 73a, Jelgavā lietderības radītājus, maksimāli optimizēt elektroenerģijas ražošanas procesu atbilstoši tirgus situācijai elektroenerģijas tirgū un siltumenerģijas pieprasījumam siltumtīklos, un panākt siltumnīcefekta gāzu samazinājumu koģenerācijas stacijā.

Projekta realizācijas rezultātā paaugstināsies kopējā centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitāte, samazināsies energoresursu (kurināmā, elektroenerģijas, ūdens) patēriņš, kaitīgo izmešu emisija un siltumnīcefektu radošās ogļskābās gāzes (CO2) izplūde atmosfērā.

Projekta kopējie izdevumi: 1 730 856.60 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi:1 430 460.00 EUR.

Atbalsta summa: 30 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 429 138.00 EUR, no tās: KF finansējums: 30 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 429 138.00 EUR.

Privātais attiecināmais finansējums: 70 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 001 322.00 EUR.

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 300 396.60 EUR

Privātais neattiecināmais finansējums: 300 396.60 EUR.