Rēķins par siltumapgādi un pakalpojumiem

"Fortum Jelgava" piegādā saviem klientiem siltumenerģiju, sagatavo karsto ūdeni, pēc klientu pieprasījuma apkalpo ēku individuālos siltumpunktus, kā arī  sagatavo rēķinu par siltumenerģiju un sniegtajiem pakalpojumiem. Iespējams izvēlēties vai nu vienu rēķinu mājai, vai katram dzīvoklim dzudzīvokļu mājā, ja tā lēmuši mājas dzīvokļu īpašnieki.

”Fortum Jelgava” izrakstītajos rēķinos par siltumenerģiju iekļauti:

• maksājums „Apkure”
• maksājums „Ūdens uzsildīšana”
• maksājums „Siltumenerģijas patēriņš ēkas karstā ūdens piegādes sistēmā (cirkulācija)”
• maksājums „Rēķina sagatavošana”
• maksājums „Individuālā siltumpunkta apkalpošana”
• maksājums “Elektrība individuālajā siltumpunktā”
Maksājums „Apkure”. Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu, kas patērēts karstā ūdens uzsildīšanai.

Maksājums „Ūdens uzsildīšana”, ko nosaka pēc mājas uzstādītā siltā ūdens skaitītāja rādījumiem un aprēķina, reizinot ūdens patēriņu ar siltumenerģijas daudzumu uzsildīšanai un reizinot ar siltumenerģijas tarifu. Šo maksājumu sadala starp dzīvokļa īpašumiem proporcionāli patēriņam.

Maksājums „Siltumenerģijas patēriņš ēkas karstā ūdens piegādes sistēmā (cirkulācija)”.  Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā, jeb cirkulācija, ir maksa par patērēto siltumenerģiju ēkas iekšējos cauruļvados, pa kuriem tiek nodrošināta karstā ūdens plūsma stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagrabā un bēniņos izvietotajos cauruļvados. Kā atsevišķs maksājums rēķinā tiek parādīts tikai vasaras periodā, kad nav apkures.

Maksājums  „Rēķina sagatavošana”  ir maksājums par to, ka SIA „Fortum Jelgava” veic siltumenerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem atbilstoši metodikai „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un, pamatojoties uz pārvaldnieka sniegtajiem rakstiskiem norādījumiem, sagatavo un izraksta rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam un veic maksājumu ievadi abonentu uzskaites programmā.
Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas norādes, “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifā nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas rēķinu izrakstīšanu un sadalīšanu katram dzīvoklim. Tādēļ SIA „Fortum Jelgava” ir noteikusi maksu pakalpojumam „Rēķina sagatavošana” - 1.27 EUR/mēnesī + PVN, kas rēķinos katram dzīvoklim tiek iekļauta no 2014.gada janvāra. Ja Gadījumā, ja SIA „Fortum Jelgava” izraksta vienu rēķinu mājai, tad maksājums "Rēķina sagatavošana" netiek iekasēts, jo šīs izmaksas viena rēķina sagatavošanai mājai ir iekļautas siltumenerģijas tarifā.

Maksājums „Individuālā siltumpunkta apkalpošana” ir maksājums par apkopes un remonta darbiem, ko “Fortum Jelgava” veic mājas individuālajā siltumpunktā, saskaņā ar noslēgto līgumu. Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta apkalpošanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā. Individuālo siltumpunktu apkopes un remontu darbi ir atsevišķs pakalpojums un “Fortum” cena mēnesī ir EUR 0,05 (pieci euro centi) par dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru + PVN. Katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei ir tiesības izvēlēties un lemt par cita pakalpojuma sniedzēja izvēli un tad SIA „Fortum Jelgava” rēķinos šī pozīcija netiek iekļauta.

Maksājums “Elektrība individuālajā siltumpunktā” ir maksājums, ko klients maksā par koplietošanas elektroenerģiju (elektrību), kas patērēta mājas individuālā siltumpunkta (ISP) darbības nodrošināšanai. Tad, kad namu pārvaldnieki pārņems šo elektrības uzskaiti no «Fortum», klienti šo maksājumu veiks kopā ar mājas koplietošanas elektroenerģijas (elektrības) maksājumu, kā tas ir paredzēts noslēgtajā Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā. Elektroenerģijas patēriņu vienam dzīvoklim izrakstītajā rēķinā aprēķina, kā noteikts LR Civillikumā par kopīpašumu, sadalot kopējo mēnesī siltumpunkta (ISP) darbības nodrošināšanai patērēto elektroenerģiju uz dzīvokļa 1 m2. Siltumpunkta darbības nodrošināšanai izlietotās elektroenerģijas uzskaite un parādīšana rēķinos ir ar mēneša nobīdi, jo «Fortum» rēķinu sagatavošanas periodā vēl netiek saņemti dati no elektroenerģijas tirgotāja.