Aprēķins par siltumenerģiju

Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai SIA ”Fortum Latvija”, ja pastāv attiecīga vienošanās, nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz SIA „Fortum Jelgava”.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums. Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē SIA „Fortum Jelgava”.

Centralizētās siltumapgādes rēķins tiek izrakstīts, ņemot vērā reālo siltuma patēriņu saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem. Rēķins tiek izrakstīts reizi mēnesī un klientiem ir iespējama izvēlēties vai to saņemt drukātā vai elektroniskā formā.

To nokārtot ir pavisam vienkārši! Lūdzu, atsūtiet mums: fortum.jelgava@fortum.com e-pasta vēstuli brīvā formā ar piekrišanu turpmāk rēķinus no Fortum saņemt elekroniski. Vēstulē norādiet vienu vai divas e-pasta adreses un klienta numuru, un mēs tās reģistrēsim savā sistēmā. Tad mūsu ziņas un rēķini Jūs sasniegs, tiklīdz būs sagatavoti!

Ja gribat mainīt esošo rēķina saņemšanas veidu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas speciālistu: fortum.jelgava@fortum.com,