Lēmumu pieņemšana

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji uzdod jautājumu:

kāda ir  lēmumu pieņemšanas kārtība ar mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu saistītajos jautājumos? Vai tā ir saskaņojama ar ēkas iedzīvotājiem un kāds ir šīs kārtības likumiskais pamats?

Ar 2011. gada 1. janvāri stājās spēkā jaunais “Dzīvokļa īpašuma likums”, kas nosaka  kārtību, kādā veicamas darbības ar kopīpašumu, definē mājas pārvaldes institūciju – dzīvokļu īpašnieku kopību, un nosaka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību dažādu jautājumu risināšanā.

"Dzīvokļa īpašuma likuma" 10.pants - Dzīvokļa īpašnieka pienākumi, nosaka:

Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums:

1) piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;

3) norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana);

6) saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, ….un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā;

8) pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.

Tā paša likuma 15.pants definē Dzīvokļu īpašnieku kopības statusu:

(1) Dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos.

(2) Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. 

un 16.pants pasaka, kāda ir  Dzīvokļu īpašnieku kopības kompetence:

(1) Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu. Dzīvokļu īpašnieku kopība, noslēdzot attiecīgu līgumu, var pilnvarot citu personu izlemt kopības kompetencē esošu jautājumu,

Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par:

4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu;

8) atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam;

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.