Līgums

Siltumenerģijas piegādātājs SIA "Fortum Jelgava" slēdz „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu” ar visiem saviem klientiem - daudzdzīvokļu mājām.

Lai siltumenerģijas piegādātājs varētu piegādāt siltumu un klients varētu to lietot, ir jānoslēdz LĪGUMS par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Normatīvie akti nosaka, ka LĪGUMU var noslēgt TIKAI siltumenerģijas piegādātājs ar Dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpašnieku kopību kā Lietotāju. Ar katra dzīvokļa īpašnieku līgums netiek slēgts, jo LR normatīvie akti nosaka, ka ar dzīvokļa īpašnieku vai īrnieku - fizisku personu, līgumu slēgt nevar.

Bet, lai LĪGUMU varētu noslēgt, dzīvokļu īpašniekiem ir aktīvi jāiesaistās ar māju saistīto jautājumu risināšanā un jāpalīdz mājas vecākajam Līguma slēgšanas procesā.

Kas darāms?

• Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki LĪGUMA slēgšanai ar siltumenerģijas piegādātāju pilnvaro savu pārstāvi. Tas var būt Pārvaldnieks, ko dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši par savu pārstāvi mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos, vai cita kompetenta dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona.

• Dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē, vai arī nesasaucot kopsapulci - APTAUJAS veidā, ir jāpieņem lēmums par pilnvarojuma došanu savam pārstāvim. Kopsapulces vai aptaujas rezultātu protokols 2 eksemplāros ir jāiesniedz siltumenerģijas piegādātājam.

Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts visai ēkai kopumā starp dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvi, SIA „Fortum Jelgava” un dzīvojamās mājas pārvaldnieku.

"Fortum" pateicas par Jūsu izpratni, atsaucību un iesaistīšanos LĪGUMA pārjaunošanas procesā un cer, ka nākamo apkures sezonu mēs varēsim sākt, strādājot ar pārjaunotiem LĪGUMIEM.

LR likumdošanas normatīvie akti nosaka, ka bez spēkā esoša Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma, siltumenerģiju lietot aizliegts.

Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu ar ISP apkalpošanu un tiešajiem norēķiniem

Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu ar tiešajiem norēķiniem bez ISP apkalpošanas