Jautājumi un atbildes

Atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

Kad Jelgavā pieslēdz apkuri?

Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99%), apkure ieslēgsies automātiski saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu. Par apkures pieslēgšanas laiku var izlemt katras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, vadoties pēc āra gaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Lēmums ir jāpaziņo mājas pārvaldniekam (apsaimniekotājam, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Fortum Jelgava” pēc pārvaldnieka rakstiski saņemta pieteikuma nodrošina apkures pieslēgšanu.

Kad Jelgavā atslēdz apkuri?

Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99%), apkure automātiski atslēgsies, iestājoties siltākam laikam saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu.
Par apkures atslēgšanu izlemj dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, par to paziņojot mājas apsaimniekotājam vai pārvaldniekam (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Fortum Jelgava”, balstoties uz pārvaldnieka, rakstisku iesniegumu, nodrošina apkures atslēgšanu.

Vai tiek slēgts līgums ar fizisku personu?

Kādi dokumenti nepieciešami, lai fiziska persona varētu noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu dzīvoklī ar SIA „Fortum Jelgava”?

Ar dzīvokļa īpašnieku vai īrnieku - fizisku personu līgums netiek slēgts.
Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts visai ēkai kopumā starp SIA „Fortum Jelgava” un dzīvojamās ēkas pārvaldnieku.
Gadījumā, ja dzīvoklim mainījušies īpašnieki vai īrnieki, tad SIA „Fortum Jelgava” uz īpašuma/īres tiesību apstiprinošo dokumentu pamata veic izmaiņas uzskaites un norēķinu programmā, lai nodrošinātu korektu rēķinu piestādīšanu, nomainot īpašnieka/īrnieka informāciju.
Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jāierodas klientu apkalpošanas daļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, Zemesgrāmatas apliecību, Pirkuma līgumu, Pieņemšanas nodošanas aktu, Inventarizācijas lietu.
Jaunajam īrniekam līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, Īres līgums ar Pārvaldnieku (Apsaimniekotāju), Pieņemšanas nodošanas akts, Inventarizācijas lieta.

Līgums ar juridisku personu.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai juridiska persona varētu noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu ar SIA „Fortum Jelgava”?

Ar dzīvokļa vai nedzīvojamo telpu īpašnieku vai nomnieku – juridisku personu – SIA „Fortum Jelgava” slēdz atsevišķu līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Norēķinus par dzīvokļos patērēto siltumenerģiju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki veic patstāvīgi ar siltumenerģijas piegādātāju SIA „Fortum Jelgava” bez mājas pārvaldnieka starpniecības.
Līgumu var noslēgt SIA „Fortum Jelgava” Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Pasta ielā 47, uzrādot sekojošus dokumentus:

  • Iesniegumu līguma noslēgšanai (norādot līguma slēdzēju; juridisko adresi; objekta adresi;

  • līguma priekšmetu – apkure, karstais ūdens; līguma sākuma termiņu; bankas rekvizītus, pilnvaroto personu);

  •  Īpašumu tiesības apstiprinošu dokumentu kopiju;

  • Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecību;

  • Personu apliecinošu dokumentu uzņēmuma pārstāvim;

  • Tehniskos datus par apsildāmo objektu: platība, būvtilpums, karstā ūdens patērētāju skaits utt. (informācija no inventarizācijas lietas, tās kopija);

Mājai pieslēdza apkuri, bet radiatori nesilda...

Mājai pieslēdza apkuri, bet radiatori nesilda (vai nesilda vienā istabā). Kur ir jāgriežas, lai risinātu problēmu un ja nepieciešams atgaisotu radiatoru?

Iekšējos siltumenerģijas piegādes tīklus mājā apkalpo pārvaldnieks jeb apsaimniekotājs, un visi jautājumi, kas saistīti ar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu, t.sk. pakalpojumu nesaņemšanu iekšējās sistēmās, dzīvokļu īpašniekiem jārisina ar savas dzīvojamās ēkas pārvaldnieku.

Ja radiatori un mājas iekšējā siltumapgādes sistēmā ir darba kārtībā un pārvaldnieks ir veicis apkalpošanas darbus, bet telpās joprojām nav nodrošināta vēlamā gaisa temperatūra, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja lemt par mājas siltumapgādes režīma koriģēšanu, paaugstinot temperatūru, par to informējot savu pārvaldnieku. Pēc saņemtā pārvaldnieka pieteikuma SIA „Fortum Jelgava” veiks apkures un karstā ūdens padeves režīma pārregulēšanu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vēlmēm.

Kas atbildīgs par sniegto pakalpojumu?

Istabās ir 15ºC, nākas papildus sildīties ar elektrisko sildītāju, bet aprēķins par apkuri nav mazs, kā arī papildus jāmaksā par elektrību. Kas atbildīgs par sniegto pakalpojumu, ja nav pilnvērtīga apkure un karstais ūdens?

Atbilstoši būvnormatīviem dzīvojamo telpu gaisa temperatūrai aukstajā gadalaikā ir jābūt vidēji +18ºC diennaktī, bet temperatūra var atšķirties no dzīvokļu īpašnieku vēlmēm un izvēlētā siltumapgādes režīma. Ja dzīvoklī netiek nodrošināta komforta temperatūra, tad jāgriež as pie sava ēkas pārvaldnieka. Pārvaldniekam ir pienākums veikt telpu apsekošanu un iekšējās siltumapgādes sistēmas pārbaudi, lai noskaidrotu problēmas cēloni. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, pārvaldnieks pieņem lēmumu par iespējamu apmaksas pārdali starp mājas iedzīvotājiem par labu konkrētajam dzīvoklim un pieprasīt attiecīgu pārrēķinu veikt SIA „Fortum Jelgava”. Pēc apsaimniekotāja rakstiska lūguma SIA „Fortum Jelgava” veiks attiecīgos pārrēķinus par nesaņemto pakalpojumu dzīvoklī.

Karstā ūdens saņemšana dzīvoklī.

Lai tiktu pie karsta ūdens, jānotecina vismaz pieci spaiņi ar aukstu ūdeni, bet maksāju par to kā par karsto. Ko man darīt?

Ja dzīvoklī, atgriežot krānu, ilgstoši nav karstā ūdens, tas liecina par karstā ūdenscirkulācijas trūkumu sistēmā. Jums ir jāvēršas pie sava pārvaldnieka, lai risinātu karstā ūdens cirkulācijas atjaunošanu. Pārvaldnieks ir atbildīgs par mājas iekšējo tīklu uzturēšanu un apkalpošanu, kā arī par trūkumu novēršanu iekšējā mājas sistēmā.

No kā sastāv siltumenerģijas tarifs?

No kā sastāv SIA „Fortum Jelgava” apstiprinātais siltumtarifs un kāpēc katru mēnesī tas var mainīties?

Mainīgo izmaksu daļu ap ¾ apmērā no siltumenerģijas tarifa veido maksa par dabas gāzi, bet pārējās ir fiksētās izmaksas siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē, kas ietver elektroenerģijas izmaksas, ūdeni, nodokļus, darbinieku algas un citus obligātos maksājumus.

Dabas gāzes cena var mainīties katru mēnesi, un par dabasgāzes cenu attiecīgajā mēnesī un cenas prognozi AS „Latvijas Gāze” paziņo savā mājas lapā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” līdz kārtējā mēneša 10.datumam. Līdz ar to attiecīgi mainās SIA „Fortum Jelgava” apstiprinātais siltumenerģijas realizācijas tarifs. Katra mēneša rēķinā SIA „Fortum Jelgava” paziņo par siltumenerģijas tarifu nākamajam mēnesim.

Kā tiek aprēķināta maksa par apkuri?

Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai SIA ”Fortum Latvija”, ja pastāv attiecīga vienošanās, nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz SIA „Fortum Jelgava”.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.

Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē SIA „Fortum Jelgava”.

Kas ir cirkulācijas maksa?

Kas rēķinā ir aprēķins „siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens piegādes sistēmā”?

Kas ir cirkulācija un kā tiek aprēķināta maksa par to?

Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā jeb cirkulācija ir maksa par patērēto siltumenerģiju ēkas iekšējos cauruļvados, pa kuriem tiek nodrošināta karstā ūdens plūsma stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagrabā un bēniņos izvietotajos cauruļvados. Šis aprēķins vasaras periodā tiek veikts, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu sastāvdaļa. Dzīvokļu īpašniekiem, vadoties pēc „Dzīvokļa īpašuma likuma” nosacījumiem ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtību dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas apsaimniekotājam.

Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā vasaras periodā tiek veikts, pamatojoties uz mājas siltumpunktā uzstādītā skaitītāja rādījumiem un karstā ūdens patēriņa datiem dzīvokļos, kurus sniedz dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai pilnvarotā persona.

Starpība starp kopējo patēriņu pēc siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un dzīvokļos patērēto kubikmetru summu tiek sadalīta proporcionāli uz pilnīgi visiem dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām, neatkarīgi no karstā ūdens, dvieļu žāvētāja vai apkures pieslēguma, jo atbilstoši MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.2.1.punktam un MK 12.12.2006. noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 12.9.1.punktu, aprēķins par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulāciju ir attiecināms uz visiem mājas dzīvokļiem.

Maksa par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā jeb cirkulācija katrā mājā mēdz būt atšķirīga, tās apmērs var mainīties katru mēnesi. Šīs maksas apmērs galvenokārt ir atkarīgs no:

• karstā ūdens patēriņa apjoma konkrētajā mājā, karstā ūdens piegādes uzstādītā režīma un temperatūras;

• cik precīzi un savlaicīgi pārvaldniekam tiek iesniegti dati par karstā ūdens skaitītāju rādījumiem dzīvokļos un par iedzīvotāju skaitu dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem, kā arī, cik pastiprināti ir uzraudzīts negodīgo iedzīvotāju dzīvokļos patērētā ūdens apjoms;

• karstā ūdens iekšējās sistēmas cauruļvadu tehniskā stāvokļa siltumizolācijas pakāpes;